Svet-Stranek.cz
http://svj-nekvasilova-569-572.klubova-stranka.cz
Stránky SVJ Nekvasilova 569 - 572

Stanovy Společenství vlastníků Nekvasilova 569 - 572 a DOMOVNÍ ŘÁD:http://svj-nekvasilova-569-572.klubova-stranka.cz

Stanovy Společenství vlastníků Nekvasilova 569 - 572 a DOMOVNÍ ŘÁD

Stanovy Společenství vlastníků Nekvasilova 569 – 572

Článek 1

Základní ustanovení

1) Společenství vlastníků je právnická osoba (spolek) založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku a je způsobilá nabývat práv a zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat a ani se přímo nebo nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich společníkem nebo členem.

2) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Za případné dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech domu. Společenství vlastníků se nesmí zavázat k podílení se na úhradě ztráty jiné osoby, ani k úhradě či zajištění dluhů jiné osoby.   

Článek 2

Název a sídlo společenství vlastníků

Název společenství vlastníků: Společenství vlastníků Nekvasilova 569 - 572

Sídlo společenství vlastníků:   Nekvasilova 570/23, Praha 8 - Karlín, PSČ, 186 00

IČ:  01401335

Článek 3

Členství ve společenství vlastníků

1) Členy společenství vlastníků se stávají fyzické i právnické osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo.

2)  Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím jednotky, vzniká a zaniká spolu s vlastnictvím této jednotky.

3) Společnými členy společenství vlastníků jsou spoluvlastníci jednotky nebo manželé, kteří mají jednotku ve společném jmění manželů. Ze společného členství jsou společní členové oprávněni a povinni společně a nerozdílně.

4) Spoluvlastníci jednotky jako společní členové mají postavení vlastníka jednotky a mají právo hlasovat na shromáždění jako jeden vlastník vahou hlasu odpovídající spoluvlastnickému podílu jednotky na společných částech, přičemž podíl jednotky je nedělitelný.

5) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči společenství vlastníků. To platí iv případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.

6)  Společný zástupce plní jménem spoluvlastníků jednotky vůči společenství také jednotlivé oznamovací povinnosti podle těchto stanov,povinnost zpřístupnit jednotku včetně souvisejícího příslušenství v případech a za podmínek podle těchto stanov a další obdobné povinnosti vůči společenství, kdy se vyžaduje součinnost vlastníka jednotky.

Článek 4

Práva a povinnosti člena společenství vlastníků

1)  Člen společenství vlastníků má zejména tato práva:

a) účastnit se jednání a rozhodování shromáždění vlastníků jednotek,

b) účastnit se veškeré činnosti společenství vlastníků za podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami,

c) volit a být volen do orgánů společenství vlastníků,

d) předkládat orgánům společenství vlastníků návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství vlastníků nebo k odstranění nedostatků v jejich činnosti,

e) svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř upravovat svůj byt, jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníkovi bytu výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části domu,

f) seznámit se s tím, jak společenství vlastníků hospodaří a jak dům a pozemek spravuje; přitom vlastník jednotky může nahlížet do smluv uzavřených ve věci správy domu a pozemku, do účetních knih a účetních dokladů a na svůj náklad si pořídit výpis či fotokopii těchto dokladů,

g) rozdělit vlastnictví k jednotce na podíly,

h) navrhnout soudu, je-li přehlasován, aby o záležitosti, o které bylo hlasováno na shromáždění, rozhodl soud, spolu s případným návrhem, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného usnesení. Právo je nutno uplatnit do třech měsíců, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jinak právo zaniká,

i) je-li pro to důležitý důvod, má právo navrhnout soudu, aby rozhodl o záležitosti, která sice byla předložena shromáždění k rozhodnutí, ale nebylo možné usnesení schválit z důvodu nezpůsobilosti shromáždění usnášet se,

j) aby jej společenství vlastníků zastupovalo při uplatňování práv vzniklých vadou jednotky,

k) obdržet přehled svých zálohových příspěvků na správu domu a pozemku,

l) obdržet vyúčtování záloh za úhradu jednotlivých služeb a vrácení případných přeplatků,

m) nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění a do zápisu ze schůze shromáždění,

n) na požádání obdržet kopii zápisu ze shromáždění společenství vlastníků.

2) Člen společenství vlastníků má zejména tyto povinnosti:

a) dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství vlastníků schválená v souladu se zákonem a těmito stanovami,

b) řídit se pravidly pro správu domu a pozemku a pro užívání společných částí a zajistit jejich dodržování osobami, jimž umožnil přístup do domu, bytu (včetně jeho příslušenství),

c) udržovat na vlastní náklad společné části domu vyhrazené vlastníkovi jednotky k výlučnému užívání spolu s bytem, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu,

d) oznámit výboru nebo správní firmě adresu a počty osob, které budou mít v bytě domácnost do jednoho měsíce ode dne, kdy se stal vlastníkem jednotky. To platí i v případě změn těchto údajů, uvedených v tomto oznámení,

e) v případě dlouhodobější nepřítomnosti vlastníka nebo v případě pronájmu bytu vlastníkem sdělit výboru nebo správní firmě kontaktní osobu, která je oprávněná zajistit přístup do bytu včetně souvisejícího příslušenství bytu,

f) hradit příspěvky na správu domu a pozemku formou záloh,

g) hradit stanovené zálohy na úhradu cen služeb a hradit nedoplatky vyplývající z vyúčtování a zároveň plnit povinnost přispívat na správu domu a pozemku,

h) umožnit po předchozím vyzvání přístup do bytu, nebo výlučně užívané společné části domu v případech a způsobem výslovně uvedeným v zákoně, k provedení opravy, údržby nebo revize společných částí domu procházejících nebo se v ní nacházejících. Vlastník je dále povinen umožnit odečet naměřených hodnot na podružných měřidlech umístěných v bytu,

i) zdržet se všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo již rozhodnuto výborem nebo shromážděním,

j) upravuje-li vlastník stavebně svůj byt nebo jeho příslušenství, předloží včas správě domu výboru nebo správní firmě potřebnou dokumentaci (dohodu) a umožní přístup do bytu nebo jeho příslušenství pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují výkon vlastnického práva ostatních vlastníků jednotek nebo nezasahují společné části či neporušují statiku domu;k tomu musí být předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. Kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem vlastníků všech jednotek,

k) odstranit neprodleně na svůj náklad závady a poškození,které na jiných bytech nebo společných částech domu, pozemku způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti,

l) upozorňovat neprodleně orgány společenství vlastníků nebo správní firmu na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozují a dále dle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování a předcházet škodám,

m) respektovat, že na návrh společenství vlastníků nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka,který porušuje povinnost uloženou mu vykonatelným rozhodnutím soudu, způsobem podstatně omezujícím nebo znemožňujícím výkon práva ostatním vlastníkům jednotek,

n) ručit za případné dluhy společenství vlastníků v poměru podle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech,

o) plnit další povinnosti uvedené v zákoně a v těchto stanovách.

Článek 5

Orgány společenství vlastníků - společná ustanovení

1) Orgány společenství vlastníků jsou:

a) shromáždění,

b) výbor společenství vlastníků,

c) revizor

2) Délka funkčního období volených orgánů je 3 roky.  Opakované členství v orgánech je možné.Po uplynutí funkčního období vykonává výbor funkci do zvolení nového orgánu,nejdéle však 3 měsíce.

3) Členství ve voleném orgánu končí také odstoupením z funkce nebo odvoláním z funkce.

4) Člen voleného orgánu může ze své funkce odstoupit prohlášením o svém odstoupení doručeným společenství vlastníků a jeho funkce pak zaniká uplynutím dvou měsíců po doručení prohlášení statutárnímu orgánu společenství vlastníků.

5) Pokud počet členů voleného orgánu neklesl pod polovinu, může orgán povolat (kooptovat) náhradní členy do nejbližšího zasedání shromáždění vlastníků, kdy musí dojít k příslušné volbě.

6) Členem voleného orgánu může být jen ten, kdo je plně svéprávný podle občanského zákona a bezúhonný podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.

7) Člen voleného orgánu, který přijal funkci, je povinen jí vykonávat s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen voleného orgánu se nemůže zbavit odpovědnosti za nedostatky tím, že svými znalostmi na výkon funkce nestačí. Vezme-li na sebe funkci, ačkoliv ví, že ji nebude schopen řádně zastávat, má odstoupit, jinak jde o nedbalost.

8) Je-li členem voleného orgánu právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak ji zastupuje určený člen statutárního orgánu. Tento zástupce právnické osoby vykonává zastupování v orgánu osobně.

9) Členové voleného orgánu mají nárok na odměnu za výkon funkce. Celkovou roční výši odměny schvaluje shromáždění. Odměna členům výboru je vyplácena měsíčně, dle rozhodnutí předsedy.

Článek 6

Shromáždění vlastníků jednotek

1) Nejvyšším orgánem společenství vlastníků je shromáždění,které tvoří všichni vlastníci jednotek. Spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem.

2) Výbor společenství vlastníků svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Výbor společenství vlastníků svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek,kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů; neučiní-li to ve lhůtě 30 dnů od doručení podnětu, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

3) Shromáždění se svolá písemnou pozvánkou nejpozději 14 dnů před termínem shromáždění a zároveň se pozvánka vyvěsí ve společných prostorech domu na informační desce společenství vlastníků. Pozvánka musí obsahovat datum,hodinu, místo a program jednání. K pozvánce se připojí podklady týkající se pořadu zasedání, není-lito možné pro značný rozsah, umožní svolavatel každému vlastníku jednotky ses nimi včas seznámit. V pozvánce se uvede, kde a kdy je možné ses těmito podklady seznámit.

4) O způsobu zasílání pozvánek rozhodne shromáždění. Může se jednat o zasílání poštou, vkládání do poštovních schránek vlastníků jednotek,rozesílání elektronickou poštou, atp. Pokud shromáždění o způsobu zaslání pozvánky nerozhodne, vloží ji do poštovních schránek vlastníků jednotek bydlících v domě a ostatním vlastníkům ji zašle poštou.

5) Člen společenství vlastníků se může dát na shromáždění zastoupit na základě písemné plné moci. Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

6) Do působnosti shromáždění náleží:

a) změna stanov,

b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,

c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

d) schvalování rozpočtu společenství vlastníků,

e) schválení účetní závěrky,

f) vypořádání výsledků hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu a pozemku,

g) stanovení celkové výše příspěvků na správu domu a pozemku pro příští období; nedojde-li k jiné dohodě, rozdělí se příspěvky podle velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu a pozemku,

h) vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků na správu domu a pozemku,

i) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu a způsob rozúčtování cen služeb na jednotky,

j) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu (smluvní správce) i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změn této smlouvy v ujednání o ceně nebo rozsahu,

k) uzavírání, prodlužování či změny smluv o nájmu společných prostor v domu,

l) stanovení pravidel pro užívání společných částí domu (Domovního řádu), rozdělení případného zisku z hospodaření společenství vlastníků, po schválení účetní závěrky,

m) rozhodování o:

 1. členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
 2. změně účelu užívání domu nebo bytu,
 3. změně podlahové plochy bytu,
 4. úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
 5. změně podílu jednotek na společných částech,
 6. změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
 7. opravě nebo stavební úpravě společných části domu,převyšují-li náklady částky stanovené do pravomoci výboru,
 8. rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí,

n) udělování předchozího souhlasu k:

 1. nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
 2. nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku 50.000 Kč nebo stanovenou shromážděním,
 3. uzavření smlouvy o úvěru společenství vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
 4. uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce na úvěry společenství, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,

o) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami či zákonem, nebo záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

7) Předsedající vede zasedání shromáždění tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se shromáždění usnese na předčasném ukončení zasedání.Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání pozvánkou, lze rozhodnout jen za účasti a souhlasu všech členů společenství vlastníků.  

8) Z jednání shromáždění se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel. Zápis musí obsahovat datum a místo konání, přijatá usnesení,výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina, pozvánka a podklady,které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Zápis podepisuje zapisovatel, předsedající a ověří zvolený ověřovatel.

9) Zápis se zveřejňuje pro členy společenství ve společných prostorech domu na informační desce společenství vlastníků nebo na webových stránkách nebo způsobem, o kterém rozhodne shromáždění.

10) Vlastník jednotky obdrží na vyžádání od výboru kopii zápisu ze shromáždění.

Článek 7

Hlasování na shromáždění vlastníků jednotek

1) Na shromáždění, které tvoří všichni vlastníci jednotek, má každý z nich počet hlasů odpovídající velikosti podílu jím vlastněné jednotky na společných částech domu.

2) Spoluvlastníci jednotky (včetně manželů majících jednotku ve spoluvlastnictví), se účastní jednání a rozhodování shromáždění svým zmocněným společným zástupcem.

3) Společný zástupce spoluvlastníků jednotky má při hlasování počet hlasů připadající na jednotku ve spoluvlastnictví nebo ve společném jmění. Nezmocní-li spoluvlastníci nebo manželé společného zástupce k výkonu práv vůči společenství, platí, že je společný zástupce spoluvlastníků jednotky nepřítomen. Jednotliví spoluvlastníci jednotky nemohou hlasovat samostatně, i když jsou přítomní.

4) Prezenční listinu účastníků shromáždění výbor předloží v členění po jednotkách.

5) Shromáždění je způsobilé se usnášet za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů.

6) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby a změně stavby je zapotřebí souhlasu všech členů společenství vlastníků. Má-li se jakékoliv rozhodnutí dotknout práv a povinností vlastníků jednotek související se změnou podílu na společných částech domu, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Článek 8

Rozhodování mimo zasedání shromáždění – per rollam

1) Není-li svolané shromáždění způsobilé se usnášet, může výbor navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode dne, kdy bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o bodech, které byly uvedeny na pozvánce, mimo zasedání.

2)  O tomto způsobu hlasování může rozhodnout výbor iv záležitostech, kdy není racionální svolávat shromáždění.

3) Návrh musí obsahovat návrh na usnesení, podklady potřebné pro posouzení nebo údaj, kde jsou zveřejněny a údaj o lhůtě, která činí 30 dnů,do kdy se má vlastník písemně vyjádřit.

4)  Pro rozhodnutí per rollam se vyžaduje souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků jednotek, pokud by se však měnila velikost podílů na společných částech domu nebo poměr výše příspěvku na správu domu a pozemku,jinak než v důsledku změny podílu na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek v domě.

5) K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne, měsíce a roku podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí.

6)  Výbor oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování a obsah přijatých usnesení nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro doručení vyjádření k návrhu (návrhům) usnesení.

Článek 9

Výbor společenství vlastníků

1) Výbor je kolektivním statutárním orgánem společenství vlastníků, za svoji činnost odpovídá shromáždění.

2) Výbor má 3 členy. Každý člen výboru má jeden hlas.

3) Za výbor jedná navenek předseda. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje pověřený člen výboru. Jde-li o písemné právní jednání, které činí výbor, musí být podepsán předsedou a dalším členem výboru.

4) Členové výboru a předseda jsou voleni a odvoláváni shromážděním. 

5) Výbor organizuje a řídí běžnou činnost společenství vlastníků a náleží mu veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému orgánu (shromáždění nebo revizorovi). Rozhoduje ve všech věcech spojených se správou domu a pozemku a předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které patří do výlučné působnosti shromáždění, nebo které si shromáždění vyhradilo.

6) Výbor společenství vlastníků plní úkoly stanovené legislativními předpisy a těmito stanovami, zejména:

a) svolává shromáždění vlastníků jednotek, připravuje podklady pro jeho jednání a řídí a organizuje jednání shromáždění, zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu,

b) oznamuje v případě rozhodování vlastníků jednotek mimo shromáždění (per rollam) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů,vlastníkům jednotek výsledek hlasování a plné znění usnesení, která byla přijata, 

c) zajistí vyhotovení zápisu ze shromáždění do 30 dnů po jeho ukončení,

d) oznamuje vlastníkům jednotek výši, datum splatnosti a způsob úhrady příspěvků určených na správu domu a pozemku,

e) rozhoduje o uzavírání smluv ve věci předmětu činnosti společenství vlastníků, zejména zajištění oprav, pojištění domu a dodávky služeb spojených s užíváním jednotek a nájmu společných částí domu,

f) odpovídá za vedení účetnictví, předkládá k projednání schválení účetní závěrky a odpovídá za předložení přiznání k daním, pokud to vyplývá z právních předpisů,

g) vede seznam členů společenství vlastníků,

h) zajišťuje vyúčtování záloh na úhrady za služby a vypořádání nedoplatků nebo přeplatků,

i) zajišťuje včasné plnění závazků společenství vlastníků vzniklých ze smluv a včasné uplatňování pohledávek a vymáhání dluhů a nároků ze smluv s třetí stranou,

j) plní povinnosti právnické osoby ve vztahu k rejstříku společenství vlastníků a jiným povinnostem plynoucích z platných právních předpisů,

k) na základě rozhodnutí shromáždění uzavírá nebo mění smlouvy s osobou, která zajišťuje některé činnosti správy domu a pozemku,

l) zajišťuje provoz technických zařízení spojených s užíváním společných částí a s užíváním jednotek,

m) rozhoduje o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž pořizovací cena nedosáhne v kalendářním roce souhrnné částky 50.000 Kč, nebo určenou rozhodnutím shromáždění,

n) rozhoduje o opravě nebo stavební úpravě společných částí domu nepřevyšují-li náklady v jednotlivých případech částku podle nařízení vlády č. 366/2013; to neplatí v případě nezbytných havarijních oprav,

o) při správě domu a pozemku se řídí přiměřeně ustanovením nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím,

p) zajišťuje, aby každý vlastník jednotky jako člen společenství byl seznámen se stanovami společenství, přičemž zajistí prokazatelné seznámení každého vlastníka jednotky s pravidly pro správu domu a pozemku, pro užívání společných částí, pro příspěvky na správu domu a pozemku a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek,s pravidly pro úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek,

q) jménem společenství vlastníků vymáhá plnění povinností uložených členům společenství vlastníků,

r) odpovědnost člena výboru za škodu, kterou způsobil porušením povinnosti při výkonu své funkce, se řídí ustanoveními občanského zákoníku

7) Výbor je schopen usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů výboru. Požádá-li o to člen výboru, musí být do zápisu výslovně uveden jeho nesouhlas s přijatým usnesením a jeho důvody anebo jeho odchylný názor.

8) V případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování výboru rozhoduje hlas předsedajícího.

9) Výbor koná své schůze podle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtvrtletí. Schůzi výboru organizuje, svolává a řídí předseda. Pozvánka na schůzi výboru se zašle všem členům výboru na jejich e-mailovou adresu nejméně jeden týden před jejím konáním. Jednání výboru mimo zasedání (per rollam), nebo elektronickou formou se připouští. O nadcházejícím termínu schůze výboru jsou členové společenství vlastníků informováni ve společných prostorech domu na informační desce společenství vlastníků a na webových stránkách.

10) Z jednání výboru se pořizuje zápis, který vyhotoví zapisovatel. Zápis musí obsahovat datum a místo konání, přijatá usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Přílohu zápisu tvoří prezenční listina a podklady, které byly předloženy k projednávání jednotlivých bodů. Zápis podepisuje zapisovatel a předsedající. Kopii zápisu obdrží každý člen výboru, zápis může být členům výboru zaslán elektronicky.

11) Zápis z jednání výboru se zveřejňuje pro členy společenství na jeho internetových stránkách a ve společných prostorech domu na informační desce společenství vlastníků.

Článek 10

Revizor

1) Revizor je kontrolním orgánem společenství vlastníků, který je oprávněn kontrolovat jeho činnost a projednávat stížnosti a podání členů na činnost společenství vlastníků nebo jeho orgánů.

2) Revizora volí a odvolává shromáždění vlastníků.

3) Funkce revizora není slučitelná s funkcí ve statutárním orgánu.

4) Svoji činnost vykonává v souladu se stanovami aprávními předpisy.

5) Revizor odpovídá pouze shromáždění vlastníků a jemu podává zprávy o své činnosti.

6) Revizor je oprávněn nahlížet do účetních a jiných dokladů společenství vlastníků a vyžadovat od výboru potřebné informace pro svoji kontrolní činnost.

7) Revizor ve své působnosti zejména:

a) kontroluje, zda společenství vlastníků a jeho orgány vyvíjejí činnost v souladu se stanovami a jinými právními předpisy, zjistí-li nedostatky v jejich dodržování, upozorní na ně písemně výbor,

b) navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků včetně termínů k jejich odstranění,

c) vyjadřuje se k účetní závěrce společenství vlastníků a ke zprávě výboru o hospodaření společenství předkládané na shromáždění,

d) podává zprávu o výsledcích své kontrolní činnosti shromáždění.

Článek 11

Pravidla pro správu domu a pozemku

(nařízení vlády č. 366/2013 § 7-12)

1)  Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí.

2) Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.

3) Společenství vlastníků může na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků pověřit výkonem správy jinou osobu nebo uzavřít smlouvu se správcem, ve které jsou stanovena vzájemná práva a povinnosti obou stran. Tím není dotčena pravomoc společenství vlastníků stanovená zákonem a těmito stanovami.

Článek 12

Pravidla pro užívání společných částí

1) Vlastník jednotky je povinen:

a) užívat společné části domu a pozemku spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domu a jednat tak, aby dodržoval svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona a těchto stanov,

b) užívat společné části pouze způsobem odpovídajícím povaze společných částí a jejich obvyklému užívání, dodržovat přitom  bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární bezpečností,

c) dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel pro užívání společných částí domu, včetně Domovního řádu.

2) Vlastník jednotky není oprávněn umisťovat ve společných částech domu jakékoliv předměty. Pokud by tak učinil, je oprávněno společenství po předchozí výzvě takové předměty ze společných částí odstranit a vlastníkovi jednotky vyúčtovat náklady s tím spojené.

3) V případě, že vlastník jednotky při užívání společných částí porušuje obvyklý způsob jejich užívání, umístí ve společných částech některé předměty anebo jinak užívá společné části v rozporu s obvyklým užíváním a Domovním řádem, vyzve jej společenství k odstranění závadného jednání a určí lhůtu k odstranění závadného stavu. Po bezvýslednému plynutí této lhůty bude společenství postupovat způsobem směřujícím k odstranění závadného stavu, přičemž všechny účelně vynaložené náklady s tím spojené budou uplatněny vůči tomuto vlastníkovi jednotky. 

4) Závady a poškození na společných částech domu nebo závady a poškození na bytech jiných vlastníků, které způsobí sám, ti, kteří s ním byt užívají nebo nájemci jeho bytu, je povinen neprodleně odstranit na své náklady.

5) Podrobná pravidla pro užívání společných částí domu mohou být uvedena v Domovním řádu. 

Článek 13

Pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení výše platby, placené jednotlivými vlastníky

Společenství vlastníků sestavuje na každé účetní období,jímž se rozumí kalendářní rok, rozpočet. Základními zásadami pro tvorbu rozpočtu je vyrovnanost rozpočtu a použití prostředků pouze na účel, na který byly určeny, tak, aby jejich čerpání bylo co nejhospodárnější.

A. Pravidla pro určení nákladů rozpočtu

1) V rozpočtu se stanoví předpokládaná výše nákladů na:

a) vlastní činnost společenství na roční období,

b) opravy a údržbu na roční období na základě zkušeností s pravidelně se vyskytujícími potřebami v minulých obdobích s přihlédnutím k dalším potřebám,

c) opravy většího rozsahu, případně rekonstrukce nebo modernizace a stavební úpravy s ohledem na technický stav domu, které se mohou v delším časovém horizontu předpokládat.

B. Příspěvky na správu domu a pozemku

1) Výše  měsíčních  příspěvků  vlastníkům  jednotek  se  stanoví z předpokládaných celkových nákladů rozpočtu jako podíl jednotek na předpokládaných ročních nákladech.

2) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu, pozemku podle velikosti svých spoluvlastnických podílů, pokud nedojde k jiné dohodě vlastníků jednotek.

3) Na každou jednotku se příspěvky určené na odměňování členů orgánů společenství, na vedení účetnictví, na vlastní správní činnosti, poskytování právních služeb, pořízení počítače, softwaru, náklady na vedení bankovních účtů, náklady kanceláře společenství vlastníků, poštovné apod., rozvrhnou ve stejné výši.

4) Slouží-li některá ze společných částí domu jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku rozhodnutím shromáždění se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

5) Příspěvek na správu domu a pozemku platí vlastníci jednotek formou záloh na účet společenství do 20. dne v kalendářním měsíci. Spolu s tím platí také zálohy na služby spojené s užíváním bytu.

6) Zálohově poskytnuté finanční příspěvky vlastníků jednotek jsou závazkem společenství vlastníků vůči těmto vlastníkům. Společenství vede evidenční účty zálohových příspěvků všech vlastníků jednotek.

7) O vypořádání nevyčerpaných zálohově poskytnutých příspěvků na správu domu a pozemku rozhoduje shromáždění. Zpravidla se příspěvky s jednotlivými vlastníky nevypořádávají a převádějí se do následujícího kalendářního roku.

8) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká společenství vlastníků povinnost příspěvky na správu domu a pozemku ke dni účinnosti převodu vypořádat.

9) V případě prodlení s peněžitým plněním příspěvku na správu domu a pozemku, které přesahuje 5 dnů ode dne jeho splatnosti, může být vlastníkovi jednotky uloženo zaplatit úrok z prodlení, ve výši stanovené nařízením vlády (nyní č. 351/2013 Sb., § 2).

C. Rozúčtování nákladů na služby

1) Službami jsou zejména:

a) dodávka vody a odvádění odpadních vod,

b) dodávka tepla a teplé vody,

c) odvoz komunálního odpadu,         

d) osvětlení společných prostor v domě,

e) úklid společných prostor v domě,

f) provoz výtahu,

2) O rozsahu poskytovaných služeb rozhoduje shromáždění.

3) Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet správy domu (společenství vlastníků) do 20. dne v měsíci. Výši měsíčních záloh určí statutární orgán jako měsíční podíl dle nákladů na jednotlivé služby za uplynulé zúčtovací období. Statutární orgán má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

4) O způsobu rozúčtování služeb rozhodne shromáždění. Změna způsobu rozúčtování je možná vždy až po uplynutí zúčtovacího období. Nedojde-li k rozhodnutí společenství vlastníků, rozúčtují se náklady na služby takto:

a) náklady uvedené v bodě 1 písm. a) se rozúčtují podle poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech jednotkách, rozhoduje o rozúčtování těchto nákladů shromáždění,

b) náklady uvedené v bodě 1 písm. b) se rozúčtují podle právního předpisu, kterým se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, (nyní vyhl. č. 372/2001 Sb.),

c) náklady uvedené v bodě 1 písm. c) – e) se rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování, nestanoví-li právní předpisy a vyhlášky jinak,

d) náklady uvedené v bodě 1 písm. f) se rozúčtují podle počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Vlastníci bydlící v přízemí za provoz výtahu neplatí.

5) Osobou rozhodnou pro rozúčtování se rozumí:

a) vlastník jednotky, nepřenechal-li byt do užívání jiným osobám, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v  bytě v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období,

b) nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v  bytě v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.

6) Vlastník jednotky (nebo společný zástupce) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

7) Vyúčtování záloh na úhradu za služby se provádí jedenkrát za zúčtovací období, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období.

8) Vzájemné finanční vypořádání přeplatků a nedoplatků se provede nejpozději do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování vlastníku jednotky.

9) V případě prodlení s peněžitým plněním zálohových plateb na služby spojené s bydlením, které přesahuje 5 dnů ode dne splatnosti, může být vlastníkovi jednotky uloženo zaplatit poplatek z prodlení, který činí za každý den 1‰ z dlužné částky, nejméně však 10 Kč za každý započatý měsíc.

10) Vlastník jednotky může případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování služeb předložit neprodleně po doručení vyúčtování, nejpozději však do třiceti dnů ode dne doručení. 

11) Společenství je povinno na základě písemné žádosti vlastníka jednotky nejpozději do pěti měsíců po skončení zúčtovacího období doložit vlastníku jednotky ceny jednotlivých služeb, způsob stanovení výše záloh na tyto služby, způsob rozúčtování uvedených cen služeb, provedení vyúčtování služeb a umožnit vlastníku jednotky na jeho náklad pořízení kopií podkladů podle těchto stanov.

Článek 14

Závěrečná ustanovení stanov

1) Nevyplývá-li ze zákona, nebo z těchto stanov něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku (§ 1221 NOZ), kromě ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských schůzí a náhradní členské schůzi(spolek upravuje  NOZ v § 214-302).

2) Dojde-li ke změně stanov, vyhotoví výbor společenství vlastníků bez zbytečného odkladu nové úplné znění stanov a založí jev předepsané formě do sbírky listin veřejného rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného u Městského soudu v Praze.

 

Tyto stanovy byly přijaty rozhodnutím shromáždění společenství vlastníků dne 4. 5. 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOMOVNÍ ŘÁD

I. Úvod

1. Domovní řád podporuje a doplňuje stanovy Společenství vlastníků Nekvasilova 569 - 572 (dále jen SV) a zahrnuje i některá organizační pravidla.

2. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby byly domy řádně užívány a aby bylo zabráněno jejich poškozování a znehodnocování.

3. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny osoby, které užívají byty, společné prostory a zařízení v domě č. p. 569 – 572, Nekvasilova ul., Praha 8, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností je stanovena občanským zákoníkem a stanovami SV.

II. Užívání bytů a společných prostor

1. Bytem se rozumí samostatná bytová jednotka, ohraničená vstupními dveřmi, uzavíracími ventily přívodu teplé a studené vody, plynoměrem a elektroměrem. Součástí bytu jsou rovněž okna a veškerá vnitřní instalace (rozvody plynu a vody, ústřední topení,elektro-instalace). Součástí bytu je i uzavíratelná sklepní kóje, příslušející k danému bytu.

2. Společnými prostorami se rozumí části domu ve společném spoluvlastnictví, určené pro společné užívání, a to zejména základy, hlavní stěny, schodiště, chodby, vchody, výtah, střecha,hlavní vodovodní, kanalizační, elektrické, teplovodní a plynové sítě, prostory pro ukládání kol a další místnosti bez specifického označení.

3. Každý člen SV je oprávněn užívat veškeré společné prostory jen podle jejich určení. Svůj byt je povinen udržovat ve stavu způsobilém k řádnému užívání a provádět včas potřebnou údržbu a opravy tak, aby nerušil, neomezoval ani neohrožoval ostatní uživatele bytů v jejich užívacích právech.

4. Člen SV je povinen na svoje náklady nahradit škody, které na jiných bytech nebo společných prostorách způsobil on nebo jeho hosté, případně jeho podnájemníci. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo peněžní náhrada.

5. Bez souhlasu výboru SV a stavebního povolení není dovoleno provádět stavební úpravy bytu a jeho zařízení nebo úpravy, jimiž by byl změněn vzhled domu, ohrožena jeho statika anebo jinak narušena funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, kanalizace,výtah, elektrotechnika apod.)

6. Člen SV je povinen řádně přispívat na provoz domu a služby částkami, stanovenými a odsouhlasenými shromážděním SV.

7. Člen SV, který poskytne byt do pronájmu, je zodpovědný za to, že osoby, které si byt pronajaly,dodržují domovní řád v celém rozsahu. Pokud by osoby, užívající byt nerespektovaly zásady stanovené domovním řádem nebo obecně platné zásady slušného občanského soužití, má výbor SV právo člena SV vyzvat jak k úhradě případně vzniklé újmy, tak i k ukončení pronájmu.

8. Člen SV, který sám v bytě nebydlí, je povinen oznámit výboru SV nebo správci svou korespondenční adresu a telefon, případně e-mailovou adresu, za účelem doručování nutných informací a pro možnost kontaktu v případě poruchy v bytě i kontakt na případného podnájemníka.

9. Člen SV je povinen výboru SV nebo správci neprodleně oznámit změny ve vlastnictví, spoluvlastnictví bytu nebo změnu v počtu osob užívajících byt a to nejpozději do 7 dnů ode dne změny.

10. Ve společných prostorech a sklepních kójích v topné sezoně musí být okna uzavřena s výjimkou krátkodobého nezbytného větrání.

11. Členové SV, kteří používají balkony k věšení prádla, jsou povinni udržovat tyto prostory v čistotě (mytí parapetu a podlahy).

III. Denní řád

1. Noční klid musí být dodržován v době od 20.00 hod. do 8.00 hod. V této době není dovoleno používat hlučná zařízení a přístroje. Členové SV jsou odpovědní i za hluk, který mohou způsobovat s nimi žijící zvířata. Zejména jsou povinni zajistit, aby domácí zvířata nenarušovala užívací práva ostatních obyvatel domu, např. psi svým hlasitým štěkotem, případně znečišťováním společných prostor.

2. V neděli a ve dny státních svátků musí být dodržován klid po celých 24 hodin. V této době není dovoleno používat hlučná zařízení a přístroje.

IV. Technický provoz

1. Z obecně platných předpisů a ze stanov SV vyplývá pro členy SV povinnost pečovat o řádný provoz a technický stav domu. K zabezpečení požadovaného technického stavu domu se provádí: základní údržba domu, revize a zkoušky, běžné opravy, generální opravy, technické prohlídky, modernizace a rekonstrukce. V zájmu řádného provedení těchto prací je člen SV povinen umožnit přístup k vodovodní, plynové nebo elektrické instalaci, k topení či kanalizačnímu svodu umístěnému v bytě a umožnit odečty měřidel umístěných v bytech k tomu pověřeným pracovníkům v předem stanovených termínech.

2. Předepsané technické,bezpečnostní a protipožární prohlídky, zkoušky a revize společných částí domu budou hrazeny z Fondu oprav SV.

V. Bezpečnost a pořádek

V zájmu bezpečnosti osob a majetku platí tyto zásady:

1. Domovní vchodové dveře se důsledně zavírají a zamykají v době nočního klidu. Do domu lze umožnit vstup kromě členů SV pouze vlastním návštěvám.

2. Za bezpečnost a chování nezletilých dětí odpovídají jejich zákonní zástupci.

3. Děti do 10-ti let věku nesmějí používat výtah samostatně, ale jen v doprovodu osoby starší 10-ti let.

4. Vstup na střechu domu, do strojovny výtahu a do technického podlaží je povolen pouze oprávněným osobám.Chodby a schodiště před jednotlivými byty musí být z důvodu bezpečnosti volně průchodné.

5. V prostorách domu není dovoleno skladovat jakékoliv nebezpečné látky nebo materiály a na chodbách domu jakékoliv předměty.

6. Telefonní číslo 112 platí pro veškerá tísňová volání (hasiči, lékařská služba, policie).

7. Je zakázáno kouřit ve všech společných prostorách domů.

8. Je povinností člena SV umožnit kontrolu plynových přípojek v bytě, v rámci pravidelných revizí.

9. Psi se po společných prostorách musí pohybovat pouze v bezprostřední blízkosti majitele nebo na vodítku.

10. Každý člen SV je povinen uhradit případnou újmu, kterou způsobil ostatním členům SV. O výši újmy rozhoduje výbor SV. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke shromáždění SV.Toto se však nikterak nedotýká práva na náhradu způsobené škody.

 

Tento domovní řád byl schválen shromážděním SV dne 8. dubna 2013.