Svet-Stranek.cz
http://svj-nekvasilova-569-572.klubova-stranka.cz
Stránky SVJ Nekvasilova 569 - 572

Zápisy ze schůzí výboru SV:http://svj-nekvasilova-569-572.klubova-stranka.cz

Zápisy ze schůzí výboru SV

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 16. 1. 2018

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík host:Digrinová

1.     Po několikanásobných urgencích u vlastníků, kterým vznikl dluh na nájmu, zbyl pouze jeden dlužník, který se nesnaží nijak komunikovat a svůj dluh řešit a u kterého se výbor rozhodl vymáhat neuhrazené pohledávky právní cestou.

2.     Jsou dokončovány práce na nových vchodových dveřích k domu č. 570. Po dodání dveří dojde k jejich instalaci firmou KOCUM.

3.     Opětovně prosíme o odstranění veškerých věcí z chodeb. Tyto cesty jsou únikové a NESMÍ být ničím zastaveny. Zároveň prosíme o udržování čistoty v domě, společných lodžiích a před jednotlivými vchody.

4.     V následujícím období bylo schváleno provedení revize plynových rozvodů v domě, kvůli jejich končící platnosti.

5.     Dále bude provedena kontrola a revize nouzového osvětlení v domě.

6.     Vzhledem k tomu, že v tomto roce končí mandát výboru SV, prosíme případné zájemce o práci ve výboru, aby se přihlásili buď členům výboru, nebo pomocí kontaktů na nástěnce ve vchodě 570,popřípadě do schránky SV v témže vchodu nebo přijďte na schůzi výboru.

7.     Spolupráci ohledně úklidu v domě chce ukončit paní Skořepová a výbor nabízí možnost DPP na úklid v domě někomu z vlastníků domu, zájemci ozvěte se do 12.2.2018, po té výbor začne jednat s úklidovými firmami.

8.    Stav účtu SV k 31. 12. 2017 je 3 093143,96   Kč. 

Termín další schůze: 12.2.2018 v 18h

Zapsal: Zdeněk Schlibener                                 Ověření: Vladimíra Benešová

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 27. 11. 2017


Přítomni: Benešová, Pohořelská

Omluveni: Vošahlík, Schliebener

1. Byla podepsána smlouva s firmou KOCUM na výrobu a montáž ocelových dveří u hlavního vchodu za cenu 48 725, 50 Kč včetně DPH. Stejná firma již pro nás vyrobila dveře u vchodu 569.

2. Opakovaně jsme urgovali firmu METROSTAV ohledně úklidu stavebního materiálu, který se vlivem větru z vedlejší stavby dostává na pozemky okolo našeho domu a znečišťuje okolí. Firma METROSTAV zajistí pravidelný úklid kolem našeho domu.

3. Stav účtu SV k 31. 10. 2017 je 3 120 742,76 Kč.

Termín další schůze: 16.1.2018 v 18h.

Zapsala: Marie Pohořelská                          Ověření:Vladimíra Benešová

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 30. 10. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, revizor:Vošahlík hosté:, Maget

1.     Byla podepsána smlouva s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na instalaci antény na střechu domu. Znění smlouvy bylo konzultováno a upravováno dle právního zástupce k zamezení škod pro SVJ. Dojednaná částka, kterou SVJ za umístění antény dostane je 110 000,-Kč za rok, platba začne po souhlasu úřadů a zahájení prací.

2.     Byl řešen problém neplatičů a dlužníků SVJ. U případů, kde se jedná o vyšší částky s dlouhodobým neplacením, bude přikročeno k vymáhání právní cestou.

3.     Bude řešena oprava stříšky nad vchodem č. 570, která byla poničena vlivem silného větru.

4.     Na přelomu roku bude provedena další vlna opravy schodových hran.

5.     Vzhledem k tomu, že v příštím roce končí členům výboru mandát, prosíme případné zájemce o práci pro SVJ, aby své žádosti vhazovali do schránky u výtahů nebo se obrátili přímo na členy SVJ.

6.     Dne 7. 11. 2017 provedena kontrola výtahového zařízení, aby bylo předejito případné havárii, jak tomu bylo u druhého výtahu. Výsledkem kontroly je, že stav výtahového zařízení je vyhovující a nebrání bezpečnému provozu.

7.    Stav účtu SV k 31. 10. 2017 je  3 120742,76 Kč. 

Termín další schůze: 27.11.2017 od 18h

Zapsal: Zdeněk Schlibener                                 Ověření: Vladimíra Benešová

____________________________________________________

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 4. 9. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík hosté:Maget

1.     Byl dokončen projekt „Revitalizace kontejnerového stání“, v následujících dnech firma dokončí drobné práce a nedostatky – především, aby bylo možné snadné odemykání dveří.

POZOR INFORMACE PRO OBYVATELE DOMU: DVEŘE OD KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

SE ODEMYKAJÍ STEJNÝM KLÍČEM JAKO VCHODOVÉ DVEŘE OD DOMU.

Firma odvážející odpad dostala upravený klíč, kterým mohou odemknout kontejnerové stání, 

ale nemohou tímto klíčem současně odemknout náš dům.

2.     Během léta proběhlo předání a následné právnické posouzení smlouvy naším právníkem

na umístění antény O2 na střechu domu. Z naší strany by ve smlouvě měly být 

maximálně chráněny zájmy vlastníků domu, především kompletní krytí v případě 

poškození střechy. Nyní se čeká na konečné vyjádření ke smlouvě od protistrany – 

zhotovitele antény O2, aby mohlo dojít k podpisu.

3.     Dále proběhla, shromážděním schválená, rekonstrukce výtahových zařízení. Podstatně 

se snížila hlučnost výtahů a minimalizovaly se prudké nedorazy při rozjezdu a dosedu kabiny. 

Po předání a cca týdenním provozu byly firmě sděleny reklamace na levý výtah, kde se stav 

opět zhoršoval. Došlo tedy ke kompletnímu rozebrání stroje, kde bylo bohužel zjištěno 

havarijní poškození hřídele. K němu došlo na základě dlouhodobého provozování bez 

regulace frekvenčního měniče. Jelikož stav výtahu neumožňoval bezpečný provoz, rozhodl 

výbor SV o okamžitém odstavení s následnou opravou. Předpokládaný termín 

zprovoznění výtahu je: 1 polovina září 2017

4.     Byly objednány nové vchodové dveře,které budou osazeny u vchodu 570. Jedná se o 

stejné ocelové dveře, které byly použity ve vchodu 569. Výměnu dveří bude provádět stejná

firma, tedy firma Kocum.

5.     Probíhá postupné řešení dlužníků,kteří mají velké nedoplatky za nájem.

6.    Stav účtu SV k 31. 8. 2017 je  3 298 880,13 Kč.  

Termín další schůze:  30. 10. 2017 od 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                         Ověření: Vladimíra Benešová

---------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 12. 6. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík hosté: Maget, Horn, Prchal, Janda

1.     Vzhledem ke schválení umístění antény na střechu domu na Shromáždění vlastníků, proběhlo jednání se zástupcem firmy ARBOR spol. s r.o. panem Martinem Prchalem. Dolaďovány byly podmínky realizace, umístění vlastního rozvaděče pro anténu a vedení přístupových tras.Firma ARBOR zažádá o vlastní odběrné místo a vlastní elektroměr, přičemž veškeré náklady (včetně spotřeby elektřiny) budou hrazeny provozovatelem antény.Tato částka není zahrnuta v sumě, která bude vyplácena za pronájem.

Ze strany výboru SV bylo požadováno navýšení celkové částky za pronájem místa k umístění antény. Jednání pokračovalo vysvětlením, že Firma ARBOR spol. s r.o. je v naší oblasti jediným zajišťovatelem vhodného umístění antény a podmínky se zpřísnily, pokud bychom trvali na nereálném navýšení ceny za pronájem umístění antény, firma by si vybrala k realizaci jiný vhodný dům zde na Invalidovně, protože nemůže překročit zadaný rozpočet O2. Jako možné bylo odsouhlaseno navýšení o 10% a o roční inflační doložku. Celková roční částka, kterou bude platit provozovatel antény,bude činit: 110 000,-Kč + inflační doložka.

Výbor SV předal plnou moc panu Prchalovi, opravňující zhotovitele k započetí shánění potřebných povolení na úřadech.

2.     Výbor SV nyní předá návrh smlouvy na umístění antény právníkovi, který posoudí, zdali jsou tímto zněním chráněny zájmy vlastníků domu, především pak kompletní krytí v případě poškození střechy a to jak provozem antény, tak i instalací.

Po podepsání smlouvy a zajištění potřebných povolení, by nejpozději koncem roku měly být započaty práce na instalaci antény.

3.     Byla schválena a podepsána smlouva na revitalizaci kontejnerového stání za přítomnosti pana Jana Horna jednatele firmy Black Bear s.r.o., která realizaci provede. Výbor převzal zálohovou fakturu na 50% bez DPH z celkové domluvené a schválené částky za revitalizaci kontejnerového stání tj. 70 875,- Kč. Předpokládaný začátek prací: červenec 2017. O harmonogramu prací a postupu stavby bude výbor informovat na webu a nástěnce. Průběh stavby bude kontrolován p. Schlibenerem a p. Jandou.

V souvislosti s prováděnými pracemi budou firmou prohlédnuty viditelné kovové spoje schodiště a zpřístupněných balkonů, kvůli možným opravám v roce 2018.

4.     Byla řešena situace častých výpadků osvětlení v domě.

5.     Proběhlo částečné odstranění odložených věcí z chodeb domu. Nový termín na odstranění odložených věcí na chodbách domu a společných balkonech ad. je 16.6. 2017. Poté bude vše odstraněno!!

Upozornění na takovéto předměty s označením místa kde se nacházejí, předejte výboru SV do schránky u výtahů do 16.6.2017.

6.     Kvůli zhoršujícímu se stavu vchodových dveří v domě 570, se výbor rozhodl k výměně dveří. Výroba dveří bude zadána stejné firmě Kovovýroba Kocum jako dveře v domě 569. Předpokládaná výměna – do konce roku 2017.

7.     Probíhá postupné řešení nedoplatků a přeplatků vyúčtování za rok 2016. Do schránek již byly firmou REMA s.r.o. distribuovány složenky. Protože již proběhla reklamační lhůta, je třeba zaplatit všechny nedoplatky do konce června 2017. Nedoplatky posílejte na č. účtu SV u KB: 107-4762820257 /0100, variabilní symbol je číslo sestavené s čísla vchodu,kde máte byt a čísla Vašeho bytu (např.: 57033). Informaci o Vašem nedoplatku jste dostali na Vašem vyúčtování nebo můžete o informaci ohledně výše Vašeho nedoplatku požádat firmu REMA s.r.o.

8.    Stav účtu SV k 31. 5. 2017 je  3 236 343,10  Kč. 

Termín další schůze:  4. 9. 2017 v 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                      Ověření: Vladimíra Benešová

______________________________________________________

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 15. 5. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík host: Maget

1.    Proběhla závěrečná příprava před Shromážděním vlastníků s kompletací příspěvků na schůzi.

2.     Byl zaslán návrh smlouvy na revitalizaci kontejnerového stání vítězi výběrového řízení – firma Jan Horn, Kovárna na Olympu.

3.     Vzhledem k tomu, že se v domě objevuje na chodbách čím dál více odloženého nábytku a podobných věcí a vzhledem k tomu, že chodby v domě slouží jako únikové cesty,které musí být neustále volné, Vás žádáme o vyklizení těchto prostor a to nejpozději do 31. 5. 2017. Věci, které po tomto datu zůstanou na chodbách, budou odstraněny!!

4.     Bylo distribuováno rozúčtování služeb od správcovské firmy REMA s.r.o. Nedoplatky uhraďte po uplynutí období pro reklamaci tj.  od 31.5.2017 do 30.6.2017 na č. účtu SV: 107-4762820257 /0100. Váš variabilní symbol je číslo sestavené s čísla vchodu, kde máte byt a čísla Vašeho bytu (např.: 57033).Případné dotazy směřujte přímo na firmu REMA.

5.    Stav účtu SV k 30. 4. 2017 je  3 177 629,70  Kč.  

 

Termín další schůze: 12.6.2017 od 18h.

 

Zapsal: Zdeněk Schlibener                    Ověření: Vladimíra Benešová

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 24. 4. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener host: Maget, Horn

1.     Probíhá finální fáze výběru firmy na„ revitalizaci kontejnerového stání“. Celkové zadání a cenové rozpětí splnily tři firmy. Výbor postupně navštívil realizované stavby přihlášených firem a jednohlasně se rozhodl o firmě  Jan Horn- Kovárna Olympu jako zhotovitele. Na schůzi byl pozván zástupce firmy pan Horn, se kterým byly řešeny detaily možné realizace. Předpokládaný začátek prací je plánován na začátek července.

2.     Výbor schválil smlouvu na opravu výtahů, kterou zaslala firma Ctibůrek výtahy s.r.o., která bude provádět rekonstrukci výtahů v domě. Je domluveno, že při opravách bude vždy v provozu alespoň jeden z výtahů. Realizace prací bude zahájena do 7 týdnů.

3.     Byl proveden převod pojištění domu na částku 200 mil. Kč , dle rozhodnutí  shromáždění společenství vlastníků z 10.10.2016.

4.     Ve schránkách naleznete vyúčtování služeb za rok 2016. Případné dotazy k vyúčtování Vám poskytne firma REMA v pracovních hodinách.

5.     Dovolujeme si připomenout, že 16. 5. 2017 od 18:00 h proběhne shromáždění Společenství vlastníků ve školní jídelně ZŠ Petra Strozziho na adrese: Za Invalidovnou 579/3, Praha 8. Prosíme o účast.

6.     Stav účtu k 31. 3. 2017 je: 3 174 380,37 Kč

Termín další schůze výboru : 15. 5. 2017 v 18 h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                 Ověření: Vladimíra Benešová

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 20. 3. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, revizor: Vošahlík,host: Maget

1.     Průběžně probíhá aktualizace údajů vlastníků podle katastru nemovitostí

2.     Výbor SV si vyžádal výpis dlužníků,který eviduje správcovská firma REMA. Dlužníci budou písemně vyzváni k doplacení dlužných částek, výzvy zašle firma REMA s.r.o.

3.     Do 10. 4. 2017 je poslední možnost k odevzdání korespondenčního hlasování na opravu výtahů, formuláře  byly všem distribuovány.

4.     Do výběrového řízení na revitalizaci kontejnerového stání se přihlásilo 5 firem, ze kterých požadované podmínky splnily pouze tři. Z těchto firem bude vybrán zhotovitel, a to na základě prohlídky dosavadní realizace již postavených kontejnerových stání u vybraných firem.

5.      Výbor SV začíná s přípravami na Shromáždění vlastníků, které je v plánu na květen.

6.     V řešení je možné umístění antény na náš dům pro poskytovatele internetu. Výbor jedná se zájemcem a projednává podmínky, za kterých by bylo možné anténu umístit. Finální návrh bude přednesen ke schválení na Shromáždění v květnu.

7.   Stav účtu k 28. 2. 2017  je  3 141 290,08Kč.

Termín další schůze: 24. 4. 2017 v 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                    Ověření: Vladimíra Benešová