Svet-Stranek.cz
http://svj-nekvasilova-569-572.klubova-stranka.cz
Stránky SVJ Nekvasilova 569 - 572

Zápisy ze schůzí výboru SV:http://svj-nekvasilova-569-572.klubova-stranka.cz

Zápisy ze schůzí výboru SV

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 17. 9. 2018

Přítomni: Benešová, Pohořelská

Omluven: Schliebener

1. Dne  2.10.2018  proběhne soudní stání u OS Praha 8 s dlouhodobým neplatičem. U soudu nás bude zastupovat advokát Jan Vlk. Jedná se odluh 71 902,- Kč

2. V říjnu budou před naším domem na našich pozemcích nainstalovány 3 venkovní lavičky. Ve výběrovém řízení na zabetonování laviček zvítězila firma Slyvinszki (25 000 Kč). Další nabídky daly firmy Tommi (139 961 Kč) a Pecka (45 437 Kč). Lavičky byly zakoupeny přímo od výrobce – firma PETONA za cenu 10 786 Kč za 3 lavičky včetně DPH.

3. Jsou objednány náhradní schodové hrany 100 m + lepidlo a ředidlo za konečnou cenu 10 115 Kč. Opravy po dodání provede p.Janda.

4. V nejbližší době proběhne výměna dalších 2 vchodových dveří. Výrobu a montáž provede fa KOCUM.

5. Fa PE3NY, zabývající se instalací elektronických komunikací požádala výbor o souhlas s umístěním své sítě v našem domě. Nabízí roční nájem 22 000,- Kč. Až se členové výboru seznámí s návrhem smlouvy, výbor o možné spolupráci rozhodne.

6. Opět apelujeme na majitele a uživatele bytů ohledně kontejnerového stání. Přes veškerá upozornění se tam stále objevuje odpad, který tam nepatří.

Stav účtu SV k 31. 8. 2018 je 3 386 798, 54 Kč

Termín další schůze:  22.10.2018  v 18h.

Zapsala :  Marie Pohořelská                       Ověření:Vladimíra Benešová


Zápis ze schůze výboru SV 18. 6. 2018 

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener Host: Maget

1)  V kolárnách se objevují různé nepatřící předměty kovová branka, krabice atd. Prosíme vlastníky, aby v kolárnách skladovali pouze kola a koloběžky. Ostatní předměty, tam nemají co dělat. 

2) Byla kontaktována firma Metrostav, která zajišťovala vedlejší výstavbu, ohledně nově nahlášených prasklin v bytech v našem domě. Protože termín pro oznámení již před několika měsíci prošel, tak naše nové žádosti a urgence nebude firma po termínu řešit. Metrostav navrhl pouze možnost, že si zaplatíme znalce, který by se písemně zaručil, že praskliny jsou způsobeny vedlejší výstavbou a nikoliv stářím domu. Vzhledem k tomu, že důvod praskliny vedlejší výstavbou se dá těžko prokázat, nebudeme tuto možnost využívat.

3) Firmě Ctibůrek výtahy s.r.o., bylo zadáno provedení odborných zkoušek výtahů, které jsou legislativou předepsány ve frekvenci 1x za 3 roky. Celková částka: 6 840,- Kč + DPH za oba výtahy. 

4)  Prosíme vlastníky, kteří mají psa a dosud za něj neplatí, aby tuto skutečnost nahlásili na firmě REMA s.r.o.

5)  Výbor SV odhlasoval v rámci svých možností dle stanov pořízení laviček mezi jednotlivé vchody domů. Hledá se ideální postup a ukotvení laviček do země, tak aby bylo zabráněno případnému odcizení, znehodnocení a poškození. Jako nejvhodnější varianta se jeví podbetonování prostoru pod lavičkami. Celková cena i s ukotvením nepřesáhne částku 50 tisíc Kč. 

6)  Byly objednány vchodové dveře do vchodů 571 a 572, na základě schválení na shromáždění vlastníků. Zakázka byla zadána firmě Kocum, která již provedla výměnu dveří ve vchodech 569 a 570. 

7)  Stav účtu k 31.5. 2018 je: 3 103 018,93,- Kč

Termín další schůze: 17. 9. 2018 v 18h. 

Zapsal: Zdeněk Schlibener                Ověření: Vladimíra Benešová

----------------------------------------------------------------------------

Mimořádná schůze výboru SV ze dne 16.5.2018

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Vošahlík, Schlibener

1) Na základě zvolení na schůzi shromáždění vlastníků ze dne 16.5.2018, budou členy výboru SV: Ing. Vladimíra Benešová, Marie Pohořelská a Mgr. Zdeněk Schlibener.

2) Funkci revizora bude vykonávat pan Ing. Jan Vošahlík

3) Zvolený výbor si hlasováním zvolil jako předsedkyni Ing. Vladimíru Benešovou

V Praze dne: 16.5.2018

Zapsal: Zdeněk Schlibener                        Ověření: Vladimíra Benešová

---------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV 14. 5. 2018 

Přítomni: Benešová, Pohořelská, SchlibenerHost: Maget 

1)  Finalizace příprav na Shromáždění vlastníků dne 16. 5.2018. 

2)  Firma Rema postupně aktualizuje seznam vlastníků,kteří na základě proběhlé plynové revize provedli opravu dle zjištěných nedostatků.

3) Zjišťován stav právního řízení, které je vedeno s dlouhodobým neplatičem nájmu.

4)   Prosíme vlastníky, aby nevyhazovali do kontejnerového stání stavební materiál, nábytek a jiné další předměty, které do popelnic nepatří!!

5)   Stav účtu k 30.4. 2018 je: 2 994 416,84

Termín další schůze: 18. 6. 2018 v 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                Ověření: Vladimíra Benešová

--------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV 9. 4. 2018

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Hosté:Maget, Digrinová

1) Byl probírán postup řešení zatékání do některých bytů ve vchodě 570 a do bytu paní Kuberové vchod 569. Firma REMA s.r.o. může zajistit instalatéra, opravu a s tím spojené náklady budou platit vlastníci, kteří vytopení sousedů způsobují.

2) Ohledně proběhlé revize plynu bude SV evidovat zjištěné závady a jejich odstranění, které vlastníci SV oznámí a doloží kopií potvrzení o odstranění závady.

3) Bylo provedeno plánované uzemnění el. vedení v technickém podlaží domu

4) Probíhá příprava na květnové Shromáždění společenství vlastníků,

které je pánováno na 16. 5.2018 v 18h ve školní jídelně ZŠ Petra Strozziho. Nenechte se, prosím, ničím odradit z účasti na schůzi.

5) Stav účtu k 31. 3. 2018 je: 3 036 664,30 Kč

Termín další schůze: 14. 5. 2018 v 18h.

Zapsala: Vladimíra Benešová                Ověření: Marie Pohořelská

_____________________________________________________

Zápis ze schůze výboru SV 26. 3. 2018

 

Přítomni: Benešová, Pohořelská,Schlibener, Vošahlík., Hosté: Maget, zástupci firmy Pet3ny net.

1)  Proběhla aktualizace kontaktů vlastníků bytovýchjednotek.

2)  Výbor obdržel finální zprávu o proběhlé revizi plynu.Její součástí jsou i prohlídky v jednotlivých bytech včetně zjištěnýchzávad a termínů k odstranění. Závady si vlastníci nechají odstranit na svénáklady – obrátit se můžete na pana Hřebíčka tel.: 724224750 nebo na Pražskouplynárenskou, a.s. Potvrzení o odstranění závady – může být i kopie - vložte doschránky SV nebo předejte na firmu REMA. Vlastníci bytů, ve kterých nemohlaproběhnout revize, budou kontaktováni kvůli náhradnímu termínu.

3)  Revizní technik plynu měl připomínku k uzemněníel. vedení v technickém podlaží. Výbor SV obdržel nabídku od MiroslavaMaška – MM elektro na uzemnění el. vedení v technickém podlaží domu.Nabídka činí 31 040,-Kč za všechny 4 domy. Výbor tuto nabídku schválil.

4)  Probíhá příprava na květnové Shromáždění společenstvívlastníků, které je pánováno na 16. 5.2018. Pozvánky budou distribuovány v průběhu dubna.

5)  V průběhu dubna bude výboru SV předložen návrhsmlouvy na instalaci optické sítě v domě, která by měla být plně hrazenafirmou Pet3ny.net. Po její instalaci bude možné sjednat internetové připojenís více dodavateli a za výhodnějších cen.

6)  Stav účtu ke 28. 2. 2018 je: 3 140 947,98,-Kč

Termín další schůze: 9. 4. 2018 v 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                       Ověření:Vladimíra Benešová


Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 12. 2. 2018

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík hosté:Digrinová, Maget

1.     Přihlásili se zájemci na úklid domu a to jak z řad vlastníků, tak externí firma. Výbor se rozhodl o nabídnutí spolupráce obyvatelce domu. Nyní se řeší forma spolupráce, která bude uzavřena.

2.     Předběžný termín Shromáždění vlastníků je plánován na první polovinu května.

3.     Prosíme vlastníky, aby neodkládaly dlouhodobě odpad za dveře bytů.

4.     Schůze se zúčastnili zástupci firmy Pe3ny, kvůli možnosti instalace optických kabelů pro připojení na internet, pevnou linku a televizi.

5.     Byla provedena kontrola a revize nouzového osvětlení v domě.

6.     V domě č. 570 byly nainstalovány firmou KOCUM nové vchodové dveře. Celková částka 48 725,50 Kč. V současné době se řeší vhodná instalace aretace dveří v otevřené poloze. Staré dveře se zasekávaly o zvýšenou a nerovnou podlahu.

7.     Byla provedena kontrola plynu v bytových jednotkách. Kdo nebyl v termínu kontrol doma zastižen, může kontaktovat REMU k dalším informacím.

8.    Stavúčtu SV k 31.1.2018 je 3 210 811,66

Termín další schůze: 26. 3. 2018 v 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                         Ověření: Vladimíra Benešová

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 16. 1. 2018

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík host:Digrinová

1.     Po několikanásobných urgencích u vlastníků, kterým vznikl dluh na nájmu, zbyl pouze jeden dlužník, který se nesnaží nijak komunikovat a svůj dluh řešit a u kterého se výbor rozhodl vymáhat neuhrazené pohledávky právní cestou.

2.     Jsou dokončovány práce na nových vchodových dveřích k domu č. 570. Po dodání dveří dojde k jejich instalaci firmou KOCUM.

3.     Opětovně prosíme o odstranění veškerých věcí z chodeb. Tyto cesty jsou únikové a NESMÍ být ničím zastaveny. Zároveň prosíme o udržování čistoty v domě, společných lodžiích a před jednotlivými vchody.

4.     V následujícím období bylo schváleno provedení revize plynových rozvodů v domě, kvůli jejich končící platnosti.

5.     Dále bude provedena kontrola a revize nouzového osvětlení v domě.

6.     Vzhledem k tomu, že v tomto roce končí mandát výboru SV, prosíme případné zájemce o práci ve výboru, aby se přihlásili buď členům výboru, nebo pomocí kontaktů na nástěnce ve vchodě 570,popřípadě do schránky SV v témže vchodu nebo přijďte na schůzi výboru.

7.     Spolupráci ohledně úklidu v domě chce ukončit paní Skořepová a výbor nabízí možnost DPP na úklid v domě někomu z vlastníků domu, zájemci ozvěte se do 12.2.2018, po té výbor začne jednat s úklidovými firmami.

8.    Stav účtu SV k 31. 12. 2017 je 3 093143,96   Kč. 

Termín další schůze: 12.2.2018 v 18h

Zapsal: Zdeněk Schlibener                                 Ověření:VladimíraBenešová

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 27. 11. 2017


Přítomni: Benešová, Pohořelská

Omluveni: Vošahlík, Schliebener

1. Byla podepsána smlouva s firmou KOCUM na výrobu a montáž ocelových dveří u hlavního vchodu za cenu 48 725, 50 Kč včetně DPH. Stejná firma již pro nás vyrobila dveře u vchodu 569.

2. Opakovaně jsme urgovali firmu METROSTAV ohledně úklidu stavebního materiálu, který se vlivem větru z vedlejší stavby dostává na pozemky okolo našeho domu a znečišťuje okolí. Firma METROSTAV zajistí pravidelný úklid kolem našeho domu.

3. Stav účtu SV k 31. 10. 2017 je 3 120 742,76 Kč.

Termín další schůze: 16.1.2018 v 18h.

Zapsala: Marie Pohořelská                          Ověření:VladimíraBenešová

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 30. 10. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, revizor:Vošahlík hosté:, Maget

1.     Byla podepsána smlouva s Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. na instalaci antény na střechu domu. Znění smlouvy bylo konzultováno a upravováno dle právního zástupce k zamezení škod pro SVJ. Dojednaná částka, kterou SVJ za umístění antény dostane je 110 000,-Kč za rok, platba začne po souhlasu úřadů a zahájení prací.

2.     Byl řešen problém neplatičů a dlužníků SVJ. U případů, kde se jedná o vyšší částky s dlouhodobým neplacením, bude přikročeno k vymáhání právní cestou.

3.     Bude řešena oprava stříšky nad vchodem č. 570, která byla poničena vlivem silného větru.

4.     Na přelomu roku bude provedena další vlna opravy schodových hran.

5.     Vzhledem k tomu, že v příštím roce končí členům výboru mandát, prosíme případné zájemce o práci pro SVJ, aby své žádosti vhazovali do schránky u výtahů nebo se obrátili přímo na členy SVJ.

6.     Dne 7. 11. 2017 provedena kontrola výtahového zařízení, aby bylo předejito případné havárii, jak tomu bylo u druhého výtahu. Výsledkem kontroly je, že stav výtahového zařízení je vyhovující a nebrání bezpečnému provozu.

7.    Stav účtu SV k 31. 10. 2017 je  3 120742,76 Kč. 

Termín další schůze: 27.11.2017 od 18h

Zapsal: Zdeněk Schlibener                                 Ověření: Vladimíra Benešová

____________________________________________________

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 4. 9. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík hosté:Maget

1.     Byl dokončen projekt „Revitalizace kontejnerového stání“, v následujících dnech firma dokončí drobné práce a nedostatky – především, aby bylo možné snadné odemykání dveří.

POZOR INFORMACE PRO OBYVATELE DOMU: DVEŘE OD KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ

SE ODEMYKAJÍ STEJNÝM KLÍČEM JAKO VCHODOVÉ DVEŘE OD DOMU.

Firma odvážející odpad dostala upravený klíč, kterým mohou odemknout kontejnerové stání, 

ale nemohou tímto klíčem současně odemknout náš dům.

2.     Během léta proběhlo předání a následné právnické posouzení smlouvy naším právníkem

na umístění antény O2 na střechu domu. Z naší strany by ve smlouvě měly být 

maximálně chráněny zájmy vlastníků domu, především kompletní krytí v případě 

poškození střechy. Nyní se čeká na konečné vyjádření ke smlouvě od protistrany – 

zhotovitele antény O2, aby mohlo dojít k podpisu.

3.     Dále proběhla, shromážděním schválená, rekonstrukce výtahových zařízení. Podstatně 

se snížila hlučnost výtahů a minimalizovaly se prudké nedorazy při rozjezdu a dosedu kabiny. 

Po předání a cca týdenním provozu byly firmě sděleny reklamace na levý výtah, kde se stav 

opět zhoršoval. Došlo tedy ke kompletnímu rozebrání stroje, kde bylo bohužel zjištěno 

havarijní poškození hřídele. K němu došlo na základě dlouhodobého provozování bez 

regulace frekvenčního měniče. Jelikož stav výtahu neumožňoval bezpečný provoz, rozhodl 

výbor SV o okamžitém odstavení s následnou opravou. Předpokládaný termín 

zprovoznění výtahu je: 1 polovina září 2017

4.     Byly objednány nové vchodové dveře,které budou osazeny u vchodu 570. Jedná se o 

stejné ocelové dveře, které byly použity ve vchodu 569. Výměnu dveří bude provádět stejná

firma, tedy firma Kocum.

5.     Probíhá postupné řešení dlužníků,kteří mají velké nedoplatky za nájem.

6.    Stav účtu SV k 31. 8. 2017 je  3 298 880,13 Kč.  

Termín další schůze:  30. 10. 2017 od 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                         Ověření: Vladimíra Benešová

---------------------------------------------------------------------------------

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 12. 6. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík hosté: Maget, Horn, Prchal, Janda

1.     Vzhledem ke schválení umístění antény na střechu domu na Shromáždění vlastníků, proběhlo jednání se zástupcem firmy ARBOR spol. s r.o. panem Martinem Prchalem. Dolaďovány byly podmínky realizace, umístění vlastního rozvaděče pro anténu a vedení přístupových tras.Firma ARBOR zažádá o vlastní odběrné místo a vlastní elektroměr, přičemž veškeré náklady (včetně spotřeby elektřiny) budou hrazeny provozovatelem antény.Tato částka není zahrnuta v sumě, která bude vyplácena za pronájem.

Ze strany výboru SV bylo požadováno navýšení celkové částky za pronájem místa k umístění antény. Jednání pokračovalo vysvětlením, že Firma ARBOR spol. s r.o. je v naší oblasti jediným zajišťovatelem vhodného umístění antény a podmínky se zpřísnily, pokud bychom trvali na nereálném navýšení ceny za pronájem umístění antény, firma by si vybrala k realizaci jiný vhodný dům zde na Invalidovně, protože nemůže překročit zadaný rozpočet O2. Jako možné bylo odsouhlaseno navýšení o 10% a o roční inflační doložku. Celková roční částka, kterou bude platit provozovatel antény,bude činit: 110 000,-Kč + inflační doložka.

Výbor SV předal plnou moc panu Prchalovi, opravňující zhotovitele k započetí shánění potřebných povolení na úřadech.

2.     Výbor SV nyní předá návrh smlouvy na umístění antény právníkovi, který posoudí, zdali jsou tímto zněním chráněny zájmy vlastníků domu, především pak kompletní krytí v případě poškození střechy a to jak provozem antény, tak i instalací.

Po podepsání smlouvy a zajištění potřebných povolení, by nejpozději koncem roku měly být započaty práce na instalaci antény.

3.     Byla schválena a podepsána smlouva na revitalizaci kontejnerového stání za přítomnosti pana Jana Horna jednatele firmy Black Bear s.r.o., která realizaci provede. Výbor převzal zálohovou fakturu na 50% bez DPH z celkové domluvené a schválené částky za revitalizaci kontejnerového stání tj. 70 875,- Kč. Předpokládaný začátek prací: červenec 2017. O harmonogramu prací a postupu stavby bude výbor informovat na webu a nástěnce. Průběh stavby bude kontrolován p. Schlibenerem a p. Jandou.

V souvislosti s prováděnými pracemi budou firmou prohlédnuty viditelné kovové spoje schodiště a zpřístupněných balkonů, kvůli možným opravám v roce 2018.

4.     Byla řešena situace častých výpadků osvětlení v domě.

5.     Proběhlo částečné odstranění odložených věcí z chodeb domu. Nový termín na odstranění odložených věcí na chodbách domu a společných balkonech ad. je 16.6. 2017. Poté bude vše odstraněno!!

Upozornění na takovéto předměty s označením místa kde se nacházejí, předejte výboru SV do schránky u výtahů do 16.6.2017.

6.     Kvůli zhoršujícímu se stavu vchodových dveří v domě 570, se výbor rozhodl k výměně dveří. Výroba dveří bude zadána stejné firmě Kovovýroba Kocum jako dveře v domě 569. Předpokládaná výměna – do konce roku 2017.

7.     Probíhá postupné řešení nedoplatků a přeplatků vyúčtování za rok 2016. Do schránek již byly firmou REMA s.r.o. distribuovány složenky. Protože již proběhla reklamační lhůta, je třeba zaplatit všechny nedoplatky do konce června 2017. Nedoplatky posílejte na č. účtu SV u KB: 107-4762820257 /0100, variabilní symbol je číslo sestavené s čísla vchodu,kde máte byt a čísla Vašeho bytu (např.: 57033). Informaci o Vašem nedoplatku jste dostali na Vašem vyúčtování nebo můžete o informaci ohledně výše Vašeho nedoplatku požádat firmu REMA s.r.o.

8.    Stav účtu SV k 31. 5. 2017 je  3 236 343,10  Kč. 

Termín další schůze:  4. 9. 2017 v 18h.

Zapsal: Zdeněk Schlibener                      Ověření: Vladimíra Benešová

______________________________________________________

Zápis ze schůze výboru SV Nekvasilova 569-572 ze dne 15. 5. 2017

Přítomni: Benešová, Pohořelská, Schlibener, Vošahlík host: Maget

1.    Proběhla závěrečná příprava před Shromážděním vlastníků s kompletací příspěvků na schůzi.

2.     Byl zaslán návrh smlouvy na revitalizaci kontejnerového stání vítězi výběrového řízení – firma Jan Horn, Kovárna na Olympu.

3.     Vzhledem k tomu, že se v domě objevuje na chodbách čím dál více odloženého nábytku a podobných věcí a vzhledem k tomu, že chodby v domě slouží jako únikové cesty,které musí být neustále volné, Vás žádáme o vyklizení těchto prostor a to nejpozději do 31. 5. 2017. Věci, které po tomto datu zůstanou na chodbách, budou odstraněny!!

4.     Bylo distribuováno rozúčtování služeb od správcovské firmy REMA s.r.o. Nedoplatky uhraďte po uplynutí období pro reklamaci tj.  od 31.5.2017 do 30.6.2017 na č. účtu SV: 107-4762820257 /0100. Váš variabilní symbol je číslo sestavené s čísla vchodu, kde máte byt a čísla Vašeho bytu (např.: 57033).Případné dotazy směřujte přímo na firmu REMA.

5.    Stav účtu SV k 30. 4. 2017 je  3 177 629,70